นายทินกร  โสรถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชี่ยวชาญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

Menu
Menu

กิจกรรมโรงเรียน