ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ระดับชั้นจำนวนวันรับสมัครวันสอบวันมอบตัว
ม.๑๖ ห้อง ๒๔๐ คน๒๑-๒๕ มี.ค. ๖๓๒๘ มี.ค. ๖๓
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๖ เม.ย. ๖๓
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ม.๔ วิทย์-คณิต๓ ห้อง ๑๒๐ คน๒๑-๒๕ มี.ค. ๖๓๒๙ มี.ค. ๖๓
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๗ เม.ย. ๖๓
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ม.๔ ภาษา-สังคม๑ ห้อง ๔๐ คน๒๑-๒๕ มี.ค. ๖๓๒๙ มี.ค. ๖๓
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๗ เม.ย. ๖๓
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

รายละเอียดการรับสมัคร

๑.  จำนวนการรับนักเรียนต่อห้อง    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑              รับจำนวน ๖ ห้อง  จำนวน  ๒๔๐  คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

แผนวิทยาศาสตร์-วิทยาศาสตร์รับจำนวน  ๓  ห้อง  ๑๒๐  คน

แผนภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์  รับจำนวน ๑ ห้อง    ๔๐  คน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                 

๑) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒) ไม่จำกัดเพศ  ไม่จำกัดอายุ  สถานภาพโสด

๓) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย

    ๒.๒ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒) ไม่จำกัดเพศ  ไม่จำกัดอายุ  สถานภาพโสด

๓) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย

๓. หลักฐานในการสมัครทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑) สำเนาทะเบียนบ้าน

๒) รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จำนวน ๒ รูป

๓) ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

๔.  วันและเวลาการรับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

รับสมัคร      วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น. ณ  ใต้ถุนอาคาร ๒  โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

สอบจัดชั้นเรียน วันที่  ๒๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓      เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐  น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน

มอบตัว      วันที่ ๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓     เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น.   ณ  ใต้ถุนอาคาร ๒  โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔

รับสมัคร      วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  ใต้ถุนอาคาร ๒  โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

สอบจัดชั้นเรียน วันที่  ๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐  น.  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน

มอบตัว      วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น.   ณ  ใต้ถุนอาคาร ๒  โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

ประกาศโรงเรียนอาจสามารถวิทยา

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *