ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนอาจสามารถวิทยาโรงเรียนอาจสามารถวิทยา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ๑๐๐๔ ริมถนนสายร้อยเอ็ด อาจสามารถ พนมไพร เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๙ เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายผดุง มูลศรีแก้ว เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค.ม.ส. ๒ รุ่นที่ ๔

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งบนที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน เลขที่ ๓๔๐ หมู่ ๑๒ ถนนศรีสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๓๖๘ ไร่ ๔๑ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินที่รับจากการบริจาคของชาวอาจสามารถโดยมีศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิพาณิชย์ เป็นผู้ประสานงานกับประชาชนเพื่อจัดหาที่ดิน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หลักสูตร ๒๕๑๘) จำนวน ๓ ห้อง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม(ปวช.) ปัจจุบันไม่ได้เปิดทำการสอน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงการ ส.พ.พ.) และในปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนไม่ได้เปิดทำการสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นแบบสหศึกษา

              นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา ๕๘ ปี มีอาคารเรียนถาวรจำนวน ๔ หลัง อาคารถาวรแบบ ๒๑๖ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงาน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับอนุมัติการสร้างอาคารแบบ ๒๔๒ ล(พิเศษ)อาคาร ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๔๒ มีอาคารชั่วคราวจำนวน ๒ หลัง อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง อาคารโรงฝึกงาน จำนวน ๔ หน่วย