ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดโครงการ                                รายชื่อนักเรียน ปี พ.ศ.2562

01 โครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 62                                                      รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

02 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 62                                          รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

03 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 62                                     รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

04 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 62                                              รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

05 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 62                          รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

06 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 62                                           รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

07 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 62

08 โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 62