ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย) โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) Atsamat Wittaya school

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

ชื่อผู้บริหาร นายทินกร  โสรถาวร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญการพิเศษ

กลุ่มโรงเรียน เมืองแสนสามารถวิทย์

วัน เดือน ปี ที่ก่อตั้งโรงเรียน วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๔๙๙

ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ ๓๔๐ หมู่ ๑๒ บ้านโนนสะอาด ถนนศรีสะอาด ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๖๐ 

Website http://www.atsamat.ac.th/

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๕๙ -๙๐๘๕–๖

หมายเลขโทรสาร๐-๔๓๕๙-๙๓๗๒

เขตการปกครอง เทศบาลตำบลอาจสามารถ

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พื้นราบ

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียนอาจสามารถวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนผังบริเวณโรงเรียนอาจสามารถวิทยา

p2