– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.2542

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.กระทรวง2546

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ บุคลากรการศึกษา2547

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

พระราชบัญญัต2540

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546